Inleiding

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent zogenaamde 'multidisciplinaire teams' (MDT). Dat zijn diensten die personen met een (vermoeden van) handicap bijstaan bij de aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH. In elke provincie zijn er ongeveer 50 multidisciplinaire teams. Via deze link vindt u de contactgegevens van die teams.

Wat is een multidisciplinair team? 

Niet iedere organisatie kan een aanvraag bij het VAPH starten. Hiervoor erkent het VAPH een aantal diensten als multidisciplinair team (MDT). In elke provincie zijn zo’n 50-tal MDT’s erkend. Deze teams bestaan steeds uit minstens:

 • een arts;
 • een master psychologie of pedagogische wetenschappen;
 • een bachelor sociaal agogisch werk of sociale verpleegkunde;
 • een hulpmiddelendeskundige (specifiek voor het aanvragen van hulpmiddelen).

De multidisciplinaire teams zijn geen op zichzelf staande organisaties, maar maken deel uit van een grotere organisatie. Dat kunnen verschillende organisaties zijn:

 • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • Revalidatiecentra
 • Consultatiebureaus
 • Centra voor Ontwikkelingsstoornissen
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding
 • Observatie- en Behandelingscentra
 • K-diensten
 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra.

Deze centra kunnen bij het VAPH een erkenning als MDT aanvragen. Niet ieder centrum heeft deze erkenning of vraagt die aan. Het is dus niet zo dat al deze diensten standaard een erkend MDT zijn. MDT’s zijn diensten die onafhankelijk van het zorgaanbod werken en objectief advies garanderen.

Elk MDT heeft zijn eigen specialisatie. Sommige teams richten zich enkel op volwassenen, sommige enkel op kinderen en weer andere op beiden. Sommige teams zijn gespecialiseerd in vragen voor begeleiding of opvang voor minderjarigen (Zorg), het aanvragen van een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen (PVB) of voor hulpmiddelen (IMB of Individuele Materiële Bijstand) voor minder- en of meerderjarigen. Een beperkt aantal teams is bovendien gespecialiseerd in specifieke handicaps. Een persoon met een (vermoeden van) handicap kan zelf zijn MDT kiezen. Indien een bepaald MDT wordt aangesproken, is het belangrijk om samen met hen te bekijken of zij het best geplaatst zijn om de procedure te starten.  Eventueel zal het team de persoon met een (vermoeden van) handicap doorverwijzen naar een ander indien zij zelf niet de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Wie komt in aanmerking voor steun door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)?

In het kader van het bekomen van steun via het VAPH wordt handicap als volgt gedefinieerd:

“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen aan mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.”

Personen die jonger zijn dan 65 jaar en een wettig en werkelijk verblijf in Vlaanderen hebben, kunnen in aanmerking komen voor steun vanuit het VAPH. Het is belangrijk om te weten dat het VAPH een residuaire bevoegdheid heeft: het verleent geen tegemoetkoming voor zaken die behoren tot de bevoegdheid van een andere overheidsdienst.

Hoe verloopt de procedure voor aanvraag van steun door het VAPH? (In het kort - meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van het VAPH)

Een inschrijving bij het VAPH verloopt in twee stappen. In de eerste stap dient u een Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget op te maken en in te dienen bij het VAPH, vervolgens contacteert u een multidisciplinair team (MDT) voor het opmaken van een multidisciplinair verslag. Hieronder kan u meer informatie over deze twee stappen terugvinden.

STAP 1: Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB)

In dit plan geeft u in verschillende delen informatie over uzelf en uw huidige situatie:

 • uw persoonsgegevens 
 • uw vraag naar ondersteuning aan het VAPH 
 • uw proces van vraagverheldering dat u doorlopen hebt 
 • informatie over de dringendheid van uw vraag 

U kunt het ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) zelf invullen of met de hulp van familie of vrienden. U kunt ook professionele begeleiding inroepen om u te helpen bij het invullen. Dit kan via een Dienst Ondersteuningsplan (DOP), een dienst maatschappelijk werk (DMW) van het ziekenfonds, een gebruikersorganisatie, … 
Het sjabloon OP PVB is digitaal beschikbaar via mijnvaph.be. U kunt uw plan zelf of via een Dienst Ondersteuningsplan indienen via het VAPH-loket mijnvaph.be. U kunt het document ook downloaden op de website van het VAPH
Het VAPH gaat na of uw OP PVB volledig is, of al uw mogelijkheden voor de organisatie van uw ondersteuning bekeken zijn en of uw OP PVB alle informatie bevat die nodig is om een budgetcategorie te kunnen bepalen. Als uw OP PVB niet goedgekeurd wordt, dan zal het VAPH u bijkomende informatie vragen. Als uw OP PVB goedgekeurd wordt, laat het VAPH u dit weten en wordt er gevraagd om een multidisciplinair team (MDT) te contacteren om uw aanvraag verder af te handelen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de twee weken, na het goedkeuren van uw OP PVB een MDT te contacteren. Het VAPH heeft een maximum termijn gesteld van vijf maanden op het doorlopen van gans het inschrijvingsproces (vanaf goedkeuring van het OP PVB), indien u te lang wacht om een MDT te contacteren zal het voor het MDT niet mogelijk zijn om binnen deze termijn de aanvraag te kunnen vervolledigen. 

STAP 2: MultiDisciplinair Verslag (MDV)

Na de goedkeuring van uw Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget laat u een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken door een multidisciplinair team (MDT) dat hiervoor door het VAPH erkend is. Dit verslag moet binnen de vijf maanden na de goedkeuring van uw ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget ingediend worden bij het VAPH. De opmaak van een dergelijk verslag is gratis, een MDT mag hier geen vergoeding voor vragen of aanvaarden. 
In dat verslag beschrijft het MDT op een objectieve manier uw handicap en uw ondersteuningsnoden. Het MDT stelt een budgetcategorie voor en geeft informatie over de dringendheid van uw vraag. Lees dit document aandachtig na, zodat u er zeker van bent dat de beschreven situatie volledig aan de realiteit beantwoordt. Een goede en nauwkeurig ingevulde aanvraag is zeer belangrijk, want deze dient als basis om te beslissen of u in aanmerking komt voor ondersteuning door het VAPH. 
In sommige gevallen zal het multidisciplinair team uw zorgzwaarte meten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Het ZZI bestaat uit een gesprek waarin vragen worden gesteld over uw mogelijkheden op alle aspecten van het dagelijks leven. Uw antwoorden op deze vragen helpen het multidisciplinair team bij de objectivering van uw handicap en ondersteuningsnoden. 
Op basis van de ingediende documenten wordt uw aanvraag beoordeeld. De Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) zal oordelen of uw beperkingen voldoen aan de definitie van handicap, de dringendheid van uw vraag wordt beoordeeld door de Regionale Prioriteitencommissie (RPC). U krijgt de kans om bij die beoordeling aanwezig te zijn om uw dossier toe te lichten. Op basis van de beoordeling ontvangt u een brief met daarin een voorlopige beslissing over:

 • uw erkenning als persoon met een handicap
 • of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget
 • de toegewezen budgetcategorie
 • uw prioriteitengroep

Op de website van het VAPH of in de brochure ‘Hoe een aanvraag indienen bij  het VAPH’? vindt u hierover meer informatie. U kan deze brochure online aanvragen www.vaph.be. 

Waar vindt u een MDT?

Er zijn een 200-tal MDT's in heel Vlaanderen. Op onze MDT-kaart of op de website van het VAPH vindt u een MDT in uw buurt.