Over het verwijzersplatform

Missie en visie

Missie

Het Verwijzersplatform ijvert ervoor dat alle personen met een (vermoeden van) handicap kunnen rekenen op een toegankelijke, kwaliteitsvolle en rechtvaardige toeleiding naar de passende ondersteuning door deskundige en onafhankelijke multidisciplinaire teams. Het Verwijzersplatform ondersteunt de multidisciplinaire teams in deze opdracht.

Visie

1. We kunnen het niet alleen ….

Het Verwijzersplatform gelooft in de kracht van samenwerken. We willen in de komende jaren uitgroeien tot een relevante en gerespecteerde partner binnen de gehandicaptenzorg, en het brede veld van welzijn in al zijn facetten. We investeren in samenwerkingsverbanden met gebruikers, overheid, voorzieningen, … . We nemen duidelijke standpunten in en zoeken steeds constructief naar oplossingen. We zorgen intern voor een  transparante structuur, met duidelijke terugkoppeling naar de provincies en verschillende geledingen binnen de verwijzende instanties.

Het Verwijzersplatform wil een katalysator zijn tussen de verwijzende instanties in Vlaanderen en de overheid.

Het Verwijzersplatform wil een organisatie in beweging zijn die zichzelf blijft vernieuwen.

2. Dialoog tussen dromen en deskundigheid

Het Verwijzersplatform gaat uit van een emancipatorische visie op ondersteuning voor personen met een handicap en wil dit ook vertalen in de rol voor de multidisciplinaire teams in de toeleiding tot die ondersteuning. Wij dragen deze visie proactief uit. Regie van de persoon met een handicap over zijn eigen leven staat centraal in deze visie: wat zijn zijn vragen, wensen, noden, dromen. Personen met een handicap moeten maximaal kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving en hun dromen waar te maken. Het MDT benadert dit vanuit zijn eigen deskundigheid: wat zijn ondersteuningsmogelijkheden? Wat is haalbaar? In het zoeken naar ondersteuning is het van fundamenteel belang dat er breder gekeken wordt dan de sector van de ‘gehandicaptenzorg’. We kiezen duidelijk voor inclusie, waarbij de hele samenleving uitgedaagd wordt ondersteuning van de persoon met een handicap op te nemen.

3. Gras groeit door de wortels water te geven ….

Het Verwijzersplatform streeft naar een eenvoudig en transparant MDT-landschap waarin MDT’s onderling sterke netwerken ontwikkelen ten behoeve van  een kwaliteitsvolle dienstverlening aan pmh. Het Verwijzersplatform wil dit blijvend faciliteren en ondersteunen zowel op  provinciaal en Vlaams niveau door te investeren in kennis- en expertise-uitwisseling, vorming,  …

Leden en samenstelling

Er zijn een negental MDT-werkvormen te onderscheiden, met name:

 • Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten
 • Revalidatiecentra
 • Consultatiebureaus
 • Centra voor Ontwikkelingsstoornissen
 • Centra voor Leerlingbegeleiding
 • Observatie- en Behandelcentra
 • K-diensten
 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra

In de Raad van Bestuur van het Verwijzersplatform zijn deze verschillende werkvormen vertegenwoordigd rekening houdend met het aantal dossiers dat zij jaarlijks afhandelen t.a.v. het VAPH. Omwille van het erg kleine aantal dossiers dat door de centra geestelijke gezondheidszorg en de OOOC jaarlijks afgehandeld wordt hebben zij geen vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur.

Coördinatie

Voor de centrale coördinatie beschikt het Verwijzersplatform over twee medewerkers: Katja Van Eester en Lotte Barnard. Zij staan in voor: 

 • Kennis en opvolging regelgeving VAPH met betrekking tot zorgregie en MDT-werking
 • Ondersteunen van de vijf provinciale verwijzersfora: 
  • Bijwonen + verslaggeving provinciale verwijzersfora
  • Signalen en knelpunten opvolgen
 • Ondersteunen multidisciplinaire teams (MDT’s)
  • Informatiedoorstroming naar MDT’s
  • Aanspreekpunt zijn 
  • Vorming, opleiding, intervisie e.d. organiseren
 • Communicatielijnen uitbouwen en communicatie verzorgen
  • Website
  • Nieuwsbrief
 • Vertegenwoordigen Verwijzersplatform
  • O.a. via deelname aan verschillende overlegorganen
 • Ondersteunen van de Raad van Bestuur van het Verwijzersplatform
 • Vergoedingssysteem beheren
  • Verwerken schuldvorderingen
  • Betaling vergoedingen
  • Opmaken kwartaal- en jaaroverzichten

Vertegenwoordiging in overlegorganen

Het Verwijzersplatform vertegenwoordigt de MDT's in een aantal officiële overlegorganen (vanuit de Vlaamse administratie en overheid) en raden van bestuur:

 • Permanente werkgroep Toeleiding (VAPH)
 • Permanente werkgroep Minderjarigen (VAPH)
 • Permanente werkgroep Financiering en Besteding (VAPH)
 • Permanente werkgroep Hulpmiddelen (VAPH)
 • Adviserende expertengroep ZZI minderjarigen (VAPH)
 • Werkgroep A-document (JW)
 • Werkgroep Remediëring (JW)
 • Reflectiegroep Hulpmiddelenbeleid (Zorg en Gezondheid)
 • Werkgroep Communicatie (VAPH)
 • Kwaliteitscentrum Diagnostiek
 • Stuurgroep Quality of Life (VAPH)

Meer hierover kan u lezen in het jaarverslag.

Jaarverslag

Het laatste jaarverslag van het Verwijzersplatform kan u hier nalezen: