Opleiding Zorgzwaarte-instrument van VAPH

Op deze pagina kan u meer informatie terugvinden over de opleiding die het VAPH organiseert om MDT-medewerkers op te leiden in het afnemen van het Zorgzwaarte-instrument (ZZI).  Alle teams die dossiers opmaken voor meerderjarigen binnen PVF kunnen hun medewerkers laten opleiden in het werken met het Zorgzwaarwaarte-instrument in het kader van de opdracht tot het objectiveren van de zorgnood. Een opleiding duurt twee halve dagen en wordt gespreid over enkele weken. De reden hiervoor is dat na de eerste opleidingsdag een tweetal proefafnames moeten gebeuren door de personen in opleiding.  Zie hieronder voor meer detail mbt de voorwaarden voor deel te nemen aan deze opleiding.

Het aantal deelnemers per opleidingsreeks is beperkt tot een 10-tal. Dit om een goede en persoonlijke begeleiding te kunnen garanderen. De data waarop deze dagen doorgaan en de mogelijkheid om in te schrijven kan u onderaan deze pagina terugvinden. 

Graag willen wij u nog even attent maken op volgende belangrijke punten:

1. Vooropleiding

Om de opleiding tot ZZI inschaler te kunnen volgen moet u beschikken over een diploma master of bachelor in de gezondheids- en / of welzijnszorg. U dient ook ervaring te hebben met  psychodiagnostische methoden en technieken én ervaring met (ondersteuning van) personen met een handicap. 

Indien u niet aan één van deze twee voorwaarden voldoet vragen wij u om onmiddellijk contact met ons op te nemen (03/830 73 43 of [email protected] ). We bekijken dan samen met u wat te doen.

2. Persoonlijk certificaat

Na het succesvol doorlopen van deze opleiding krijgt u een certificaat 'ZZI inschaler'. Dit certificaat is persoonlijk en niet overdraagbaar. Enkel de houder van een geldig certificaat mag ZZI inschalingen uitvoeren.  Om dit certificaat te bekomen is het volgen van een tweedaagse training tot ZZI-inschaler verplicht. Het afnemen van twee oefeninschalingen maakt integraal deel uit van de opleiding en vormt een voorwaarde voor het verstrekken van het certificaat. 

(!) Een certificaat blijft alleen geldig als u als inschaler minstens één intervisiemoment per jaar bijwoont. Indien dit niet het geval is, vervalt het certificaat en kan u geen ZZI's meer afnemen. U dient dan opnieuw een opleiding te volgen. 

3. Voorkennis - handleiding

Er wordt van diegene die de opleiding volgt verwacht om vooraf de handleiding reeds door te nemen. Deze krijgt u via mail toegestuurd van zodra u zich inschrijft voor de opleiding ZZI. De klemtoon van de opleiding ligt op het vertrouwd raken met het denkkader van het hele ZZI en de mogelijke moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Tijdens de opleiding zal de handleiding niet meer stap voor stap doorgenomen worden, er wordt immers op de eerste opleidingsdag met een casus gewerkt om de werkwijze van het ZZI toe te passen. Hiervoor is het dus belangrijk dat je reeds notie hebt van de opbouw en opzet van het ZZI. Bijhorend bij de handleiding is er een praktische leidraad die je kan gebruiken bij een inschaling. Deze leidraad is tot stand gekomen door een combinatie van de handleidingen van de schalen en de FAQ-lijsten uit het verleden.

Deelnemers aan de opleiding ontvangen een handleidingenset (SIS en SGZ). Per team wordt er slechts één handleidingenset voorzien. Voor teams waar in het verleden reeds een ZZI-inschaler opgeleid werd zal geen handleiding SIS meer voorzien worden op de opleiding. Het is ten zeerste aan te raden de handleiding SIS waarover het team beschikt mee te brengen naar de opleidingsdagen.

4. Verplichte oefeninschalingen en zelfstudie

Tussen de eerste en de tweede opleidingsdag gaat u aan de slag met twee oefeninschalingen. Dit wil zeggen dat u het zorgzwaarte-instrument twee maal afneemt als oefening.
De resultaten uit deze inschaling hebben geen geldigheid. Dit dient enkel als oefening voor u. Een oefeninschaling moet onder dezelfde omstandigheden gebeuren als een echte inschaling.
Dit wil zeggen dat er een gesprek plaatsvindt tussen u als inschaler, een cliënt en twee informanten (de cliënt kan mogelijks ook optreden als informant). Gemiddeld duurt dit gesprek 2u30 minuten. Voor de oefeninschaling trekt u best een halve dag per inschaling uit. 
Voor deze oefeninschaling moet u zelf op zoek naar personen die u mag inschalen en informanten. Hou hierbij rekening met volgende aspecten:

U moet telkens één oefeninschaling uitvoeren bij personen uit volgende groepen: 

  •  Protocol A: personen met een verstandelijke handicap, autismespectrumstoornis, cognitieve problematiek en/of gedragsproblematiek (al dan niet met andere bijkomende problematieken)

En

  • Protocol B: personen met een louter fysieke handicap (motorisch en/of sensorisch, maar zonder bijkomend een handicap uit de bovengaande groep)
De persoon zelf moet minstens 30 minuten aanwezig zijn tijdens het inschalingsgesprek OF u moet de persoon minstens 30 minuten geobserveerd hebben.
De informanten moeten personen zijn die de in te schalen persoon heel goed kennen (minstens zes maanden) en in verschillende settings (dagbesteding, nachtelijke ondersteuning,...) kunnen observeren.
U plant deze oefeninschalingen best nu al in uw agenda in en legt de afspraken best al vast.
Houdt er ook rekening mee dat ter voorbereiding op het werken met het ZZI is ook enige zelfstudie nodig zal zijn.

5. Intervisie

Na het volgen van de basisopleiding wordt aangeraden deel te nemen aan het eerstvolgend georganiseerd ZZI intervisiemoment van zodra er vijf inschalingen werden uitgevoerd. Dit om de kwaliteit van afname te garanderen bij de eerste inschalingen. 

Daarnaast is het verplicht dat een ZZI inschaler minstens éénmaal per jaar deelneemt aan een georganiseerd ZZI intervisiemoment, zoals georganiseerd door het VAPH. Bij gebrek aan deelname kan een certificaat tijdelijk ingetrokken worden tot een nieuwe intervisie of heropfrissing gevolgd wordt. Dit criterium wordt jaarlijks nagegaan door het VAPH.

De data en meer infomatie over de opfriscursus en intervisiemomenten kan u hier terugvinden. 

Belangrijk: het gaat om de officiële opleiding ZZI georganiseerd door het VAPH en het Verwijzersplatform en gegeven door medewerkers van VAPH, PA en Verwijzersplatform die de officiële opleiding ZZI volgden.

Data en de mogelijkheid om in te schrijven voor de ZZI-opleiding

Inschrijven kan via het doorklikken op onderstaande link: