Intervisie

Na het volgen van de basisopleiding wordt aangeraden deel te nemen aan het eerstvolgend georganiseerd ZZI intervisiemoment van zodra er een aantal inschalingen werden uitgevoerd. Dit om de kwaliteit van afname te garanderen bij de eerste inschalingen. Daarnaast is het verplicht dat een ZZI inschaler minstens éénmaal per jaar deelneemt aan een georganiseerd ZZI intervisiemoment, zoals georganiseerd door het VAPH. Bij gebrek aan deelname zal een certificaat tijdelijk ingetrokken worden tot een nieuwe intervisie of heropfrissing gevolgd wordt. Dit criterium wordt jaarlijks nagegaan door het VAPH.

In 2018 worden er een aantal intervisiemomenten georganiseerd over de verschillende provincies door het VAPH. Inschrijven voor een van deze momenten kan via onze website (het Verwijzersplatform bundelt de inschrijvingen, maar het is het VAPH die instaat voor de verdere invulling van de intervisiedagen). 

Het programma van deze intervisiedag zelf (VERNIEUWDE AANPAK!!)

Bij de intervisies gedurende het laatste jaar werd regelmatig opgemerkt dat inschalers de verwachting hadden dat zij feedback zouden krijgen op de wijze waarop zij het ZZI afnemen en scoren. Om deze reden werd de intervisiereeksen grondig herwerkt.

Ook de inschalersvoorwaarden werden deels aangepast en vereenvoudigd: Om het certificaat te behouden, moet één intervisie bijgewoond worden (al dan niet gevolgd door een herevaluatie wanneer op de intervisie een te grote afwijking van de consensus wordt opgemerkt). Het aantal inschalingen wordt met andere woorden niet meer bekeken.

De nieuwe intervisiemomenten zullen opgebouwd worden uit twee onderdelen:

1) Luik in groep: Er wordt een voorbeeldcasus gescoord in kleine groepjes. Binnen dit onderdeel zal het mogelijk zijn om bijkomende vragen te stellen aan de opleider en/of de andere inschalers in verband met het scoren van bepaalde items. Er worden telkens vijf voorbeeldcasussen voorzien. Na afloop van de verschillende intervisiemomenten worden de scoreformulieren van de verschillende groepjes met elkaar vergeleken en wordt over de groepen heen een consensus bereikt: een gemiddelde scoring die de werkelijke scoring van de casus het meest benadert. Items waarbij een grote variatie in toegekende scores wordt opgemerkt, worden door het kernteam ZZI (alle opleiders) besproken om zo de knoop door te hakken en tot een valabele consensusscore te komen. Deze consensus zal in een latere fase gebruikt worden om de inschalers van individuele feedback te voorzien.

2) Individuele luik: Er wordt door elke inschaler individueel een andere voorbeeldcasus gescoord. Hierbij dient zorgvuldig genoteerd te worden wie welke casus heeft opgelost zowel bij het gezamenlijk als bij het individueel scoremoment.

Vb. Inschaler X scoort individueel casus C. Inschaler Y en inschaler Z vullen ieder het scoreformulier in voor casus B.  Elke inschaler krijgt zo bij het tweede onderdeel een andere casus voorgelegd dan bij het eerste onderdeel.

Ieder individueel scoreformulier wordt na afloop van de verschillende intervisiemomenten vergeleken met de consensus die bereikt werd overheen de kleine groepjes voor die specifieke casus. Hierbij wordt elke individuele score vergeleken. Op deze manier kan er voor elke inschaler een verschilscore voor consensus berekend worden, dat gebruikt kan worden als vorm van individuele feedback.

Inschalers wiens individuele feedback van de intervisie onvoldoende blijkt, krijgen de mogelijkheid tot herevaluatie. Concreet is er tijdens deze sessie ruimte om de gekregen feedback van de intervisie individueel toe te lichten en krijgt de inschaler de kans om een nieuwe casus te scoren. Het is dus belangrijk om de data van de herevaluatiedagen vrij te houden in je agenda want hiervoor zal je door de administratie worden uitgenodigd.

Data en mogelijkheid om in te schrijven

Intervisie

voorlopig geen nieuwe data gepland

Herevaluatie

Inschalers wiens resultaat van de intervisie onvoldoende blijkt, krijgen de mogelijkheid tot herevaluatie. Concreet is er tijdens deze sessie ruimte om de gekregen feedback van de intervisie individueel toe te lichten en krijgt de inschaler de kans om een nieuwe casus te scoren.

Vb.    Inschaler Z dient een herkansing te doen en krijgt hierbij casus C voorgelegd.

Om deze herevaluatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt gewerkt met een voorafgaandelijke bevraging van de inschalers die onvoldoende consensus bereikten. Via een formulier kunnen zij hun vragen of knelpunten kenbaar maken. Op de herevaluatiedag worden deze vragen en knelpunten in een eerste onderdeel besproken. In een tweede onderdeel is er de mogelijkheid om een nieuwe casus te scoren met het oog op het behalen van consensus. Ook bij deze casus wordt achteraf individuele feedback bezorgd. 
 

Let op! De herevaluatiedagen zijn enkel bedoeld voor personen die onvoldoende scoren tijdens de intervisiedagen. Het is met andere woorden niet mogelijk om een herevaluatiedag te volgen wanneer geen intervisie gevolgd werd. De inschrijvingen voor de herevaluatiedagen zullen gebeuren via een doodle wanneer alle resultaten verwerkt zijn.

Data en mogelijkheid om in te schrijven

Herevaluatie 2018

De herevaluatiedagen zullen doorgaan eind mei (29, 30 of 31 mei 2018) en begin november (6, 7 of 8 november 2018). De inschrijvingen voor de herevaluatiedagen zullen gebeuren via een doodle wanneer alle resultaten verwerkt zijn.