Privacybeleid

Privacybeleid

1. Algemeen

De website is eigendom van het Verwijzersplatform vzw (met zetel in Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem). Verwijzersplatform vzw respecteert en /beschermt de privacy van haar gebruikers en doet het nodige om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Met dit privacybeleid geeft Verwijzersplatform vzw aan hoe het gegevens ontvangt, verzamelt en verwerkt wanneer de bezoeker/gebruiker www.verwijzersplatform.be bezoekt en/of een beroep doet op de eraan gekoppelde diensten.

2. Privacywet

Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “Privacywet”) en de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679) Door zich in te loggen op de website, erkent de gebruiker de bepalingen van het privacybeleid  te hebben gelezen en de inhoud ervan te aanvaarden.

3. Bezoek

Wanneer een bezoeker www.verwijzersplatform.be enkel bezoekt (zonder zich via een eigen account te registreren) vraagt Verwijzersplatform vzw geen persoonsgegevens op.

4. Persoonsgegevens gebruikers

Bij het gebruik maken van het afgeschermde deel van deze website wordt de gebruiker gevraagd bepaalde gegevens in te vullen: voornaam, naam, gebruikersnaam, wachtwoord, MDT en e-mail. Verwijzersplatform vzw gebruikt die gegevens voor het beheer van databestanden en website; voor analyse en onderzoek; voor het informeren van de gebruiker over projecten en updates die uitgaan van het platform.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met zijn persoonsgegevens:

  • het inzagerecht verleent hem het recht om inzage te krijgen in de verzamelde gegevens
  • het correctierecht verleent hem het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben
  • het verzetsrecht verleent hem het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens te verzetten, dit indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing

Voor meer informatie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Ministerie van Justitie, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

5. Bewaartermijn

Verwijzersplatform vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens verzameld werden. U kunt te allen tijde verzoeken uw gegevens te verwijderen door zich uit te schrijven van onze website of onze nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief

1. Mailchimp

Het Verwijzersplatform vzw maakt gebruik van Mailchimp om gegevens bij te houden in verband met de nieuwsbrief die wij via Mailchimp versturen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie. Mailchimp gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze nieuwsbrief gelezen wordt, om rapporten over de nieuwsbrief aan het Verwijzersplatform vzw te kunnen verstrekken. Het Verwijzersplatform vzw heeft Mailchimp geen toestemming gegeven om via het Verwijzersplatform vzw verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp-diensten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Verwijzersplatform:

  • via mail: [email protected]
  • telefonisch op het nummer: 03/375.35.35
  • schriftelijk: Het Verwijzersplatform vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem